sobota, 21 czerwca 2014

kretolog: ROZMOWA O TRUCIU KOMARÓW ???

kretolog: ROZMOWA O TRUCIU KOMARÓW ???http://pogoda.wp.pl/kat,1035571,title,Entomolog-dla-WPPL-walka-z-komarami-jest-niebezpieczna,wid,16695570,wiadomosc_wideo.html

ROZMOWY PRZY WYCINANIU INSEKTÓW ???

ROZMOWY PRZY WYCINANIU INSEKTÓW !!!

Jak pozbyć się domowych insektów: much, mrówek, moli, rybików cukrowych

Po­ja­wie­nie się w domu in­sek­tów nie ozna­cza nic do­bre­go. Znisz­czo­na żyw­ność, zruj­no­wa­ne szafy i gar­de­ro­by, ry­zy­ko przy­wle­cze­nia przez nie ta­kich cho­rób, jak choć­by sal­mo­nel­li, czer­won­ki, wy­so­kie praw­do­po­do­bień­stwo aler­gii – z tym wszyst­kim trze­ba się li­czyć, "gosz­cząc" pod swoim da­chem mole spo­żyw­cze i ubra­nio­we, mrów­ki, ka­ra­lu­chy czy muchy.
Aby po­zbyć się nie­chcia­nych gości, nie po­trze­ba wy­myśl­nych spo­so­bów i tok­sycz­nych pre­pa­ra­tów. W wielu przy­pad­kach wy­star­czy użyć aro­ma­tycz­nych ziół i przy­praw oraz prze­strze­gać po­rząd­ku.
Po­znaj­cie eko­lo­gicz­ne me­to­dy, by po­zbyć się i od­stra­szyć muchy, mole, ry­bi­ki, ka­ra­lu­chy.

ROZMOWA O TRUCIU KOMARÓW ???


ROZMOWA O TRUCIU KOMARÓW ???http://pogoda.wp.pl/kat,1035571,title,Entomolog-dla-WPPL-walka-z-komarami-jest-niebezpieczna,wid,16695570,wiadomosc_wideo.html


czwartek, 19 czerwca 2014

ROZMOWY PRZY WYCINANIU KOMARÓW ???

ROZMOWY PRZY WYCINANIU KOMARÓW !!!

Siedem roślin, które odstraszają komary i muchy

Po­ja­wie­nie się w domu ko­ma­rów i much nie ozna­cza nic do­bre­go. I nie cho­dzi tylko o upo­rczy­we bzy­cze­nie i ką­sa­nie – in­sek­ty te roz­no­szą wiele nie­bez­piecz­nych dla zdro­wia bak­te­rii (np. od muchy do­mo­wej za­ra­zić się można sal­mo­nel­lą, czer­won­ką, durem brzusz­nym lub ty­fu­sem).
Na szczę­ście na to­wa­rzy­stwo much i ko­ma­rów nie je­ste­śmy ska­za­ni. In­ten­syw­nie pach­ną­ce ro­śli­ny, to sku­tecz­ny (i bar­dzo przy­jem­ny) spo­sób, by in­sek­ty trzy­ma­ły się z da­le­ka od na­szych domów i miesz­kań. Wśród ro­ślin, któ­rych nie zno­szą owady są po­pu­lar­ne ba­zy­lia i mięta.Dla­cze­go zioła te są tak sku­tecz­ne? Se­kret tkwi w olej­kach ete­rycz­nych - ich za­pa­chu in­sek­ty uni­ka­ją jak ognia. Na mię­cie i ba­zy­lii lista ro­ślin od­stra­sza­ją­cych in­sek­ty się nie koń­czy - po­znaj­cie ko­lej­ne.